اتصال بیسیم لباس به دستگاه Xbod

Xbody با پدهای الکتریکی