اشکالات منحصرا ورزش کردن ( بدون کاهش کالری دریافتی )

کمتر غذا خوردن برای کاهش وزن موثرتر است یا ورزش کردن؟