اهمیت ترکیب کمتر خوردن و ورزش کردن

کمتر غذا خوردن برای کاهش وزن موثرتر است یا ورزش کردن؟