رژیم غذایی بگیریم یا ورزش کنیم؟

کمتر غذا خوردن برای کاهش وزن موثرتر است یا ورزش کردن؟