موفقیت در تثبیت بلند مدت وزن

کمتر غذا خوردن برای کاهش وزن موثرتر است یا ورزش کردن؟